การทักทาย (Greeting)

การทักทาย (Greeting)

ตามปกติในชีวิตประจาวัน เมื่อเราพบผู้คนในที่ต่าง ๆ เราจะต้องมีการทักทายและกล่าวลากันให้เหมาะสมตามโอกาส ในภาษาอังกฤษมีวิธีการทักทาย (Greeting) และกล่าวลา (Leave taking) กันอย่างไรบ้าง
 
1. การทักทาย (Greeting) ถ้าเป็นคนที่คุ้นเคยและสนิทสนมกัน มักจะใช้คาว่า Hello หรือ Hi ซึ่งแปลว่าสวัสดี แต่การทักทายอย่างเป็นทางการสาหรับผู้ไม่คุ้นเคยกัน หรืออยู่ในสถานภาพที่แตกต่างกัน เช่น เจ้านายกับลูกน้อง ครูกับลูกศิษย์ จะใช้คาว่า Good morning. (สวัสดีตอนเช้า) Good afternoon. (สวัสดีตอน กลางวัน) และ Good evening. (สวัสดีตอนเย็น) ต่อด้วยคาทักทายว่า How are you? (คุณสบายดีหรือ) ซึ่งคู่สนทนาก็จะตอบและถามกลับในทานองเดียวกัน 

Situation 1
Suda : Hi, Malee. How are you?
Malee : Fine, thanks. And you?
Suda : Very well, thank you.
ในสถานการณ์นี้ สุดากับมาลีเป็นเพื่อนกัน เมื่อพบกันก็ทักทายและถามทุกข์สุขซึ่งกัน
และกันก่อน


Situation 2
Wichai : Hi, Mana.
Mana : Hi, Wichai. How are you?
Wichai : I'm fine, thanks. And you?
Mana : Fine, thanks.
ในสถานการณ์นี้ วิชัยกับมานะเป็นเพื่อนกัน เมื่อพบกันก็สอบถามทุกข์สุขซึ่งกันและกัน เช่นเดียวกัน

 Situation 3
Suda : Good morning, Miss Kaewta.
Kaewta : Good morning. How about your homework?
Suda : I've done all. I'll hand you now.
ในสถานการณ์นี้ สุดาพบครูแก้วตาก็ทักทายว่าสวัสดี (ตอนเช้า) ครูแก้วตาก็กล่าวว่าสวัสดี (ตอนเช้า) เพื่อทักทายตอบและถามเรื่องการบ้าน ซึ่งสุดาก็ตอบว่าทาเสร็จแล้ว และจะส่งครูเดี๋ยวนี้
 
สาหรับช่วงเวลาของการกล่าวคาทักทายในภาษาอังกฤษ แบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงดังนี้
 Good morning.
ใช้คาทักทายในตอนเช้า ตั้งแต่เวลา 06.00 . ถึงตอนเที่ยงวัน 12.00 .
 Good afternoon.
ใช้คาทักทายในตอนหลังเที่ยงวัน ตั้งแต่เวลา 13.00 . ถึงก่อนพระอาทิตย์ตก
 Good evening.
ใช้คาทักทาย หลังเวลา 17.00 . หรือหลังดวงอาทิตย์ตกเป็นต้นไป
สานวนที่ใช้สอบถามทุกข์สุขว่าเป็นอย่างไรบ้างเมื่อพบกัน ในภาษาอังกฤษนิยมใช้ หลายสานวน ด้วยกัน เช่น
 How are you?
 How are you today? สบายดีไหม / เป็นอย่างไรบ้าง
 How are you doing?
 How have you been? สบายดีไหม/เป็นอย่างไรบ้าง
(ใช้ในกรณีที่ไม่ได้พบเจอกันเป็นเวลานาน)
นอกจากนี้ ยังมีสานวนที่ใช้กันอีก ดังนี้
 How is it up? (How's it up?)
หมู่นี้เป็นอย่างไร
 What is up? (What's up?)
สานวน How are you? ใช้ทักทายอย่างเป็นทางการ ส่วนสานวนอื่น ๆ ใช้ ทักทายอย่างไม่เป็นทางการ
สานวนที่ใช้ตอบรับถึงการสอบถามทุกข์สุขว่าเป็นอย่างไรเมื่อพบกัน เช่น
 Fine, thank you. And how are you? สบายดี ขอบคุณ แล้วคุณล่ะ
 Very well, thanks. How about you?
 Great, thanks. How about you?
 So so. ก็เรื่อย ๆ นะ
 I'm quite well, thank you. And you? สบายดีนะ ขอบคุณ แล้วคุณล่ะ
 Not quite well, I have a cold. And you? ไม่สบายนัก เป็นหวัด แล้วคุณล่ะ

ไม่มีความคิดเห็น on "การทักทาย (Greeting)"

Leave a Reply

ขับเคลื่อนโดย Blogger.